માતૃભારતી પર મારી નોવેલ "વેધ ભરમ" જે એક મર્ડર મિસ્ટરી છે. તેનું પ્રકરણ-4 મુકાઈ ગયું છે. જે લોકોએ હજુ સુધી આ નોવેલ વાંચવાની શરૂઆત નથી કરી તેના માટે બંને પ્રકરણની લિંક નીચે મૂકી છે. નોવેલ વાંચી તમારો પ્રતિભાવ અને રેટિંગ જરૂર આપજો.

પ્રકરણ-1
https://www.matrubharti.com/book/19887661/vedh-bharam-1

પ્રકરણ-2
https://www.matrubharti.com/book/19888261/vedh-bharam-2

પ્રકરણ-3
https://www.matrubharti.com/book/19888885/vedh-bharam-3

પ્રકરણ-4
https://www.matrubharti.com/book/19889391/vedh-bharam-4

Gujarati Book-Review by hiren bhatt : 111502129

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now