બડે દિનો બાદ ઉનકી યાદ આયી હૈ,
આજ ફીરસે લબો પે હસી છાયી હૈ.

બડે દિનો બાદ સૂરત નજર આયી હૈ,
આજ ફીર વહી ખયાલો મે છાયી હૈ.

કહીસે યે બાત હમતક યહા આયી હૈ,પલ
કે હમારી બાત ભી ઉનકે ઝહન મે છાયી હૈ.


-Ankit Parmar

Gujarati Poem by Ankit Parmar : 111686229

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now