સેજલ Quotes in Hindi, Gujarati, Marathi and English | Matrubharti

સેજલ bites

#લાગણીઓની સફરે
#Happy father's Day
#સેજલ રાવલ

#લાગણીઓની સફરે
#સેજલ રાવલ

વિનમ્રતા સાચી સુંદરતા છે.