ખરેખર જે લાયક નથી હોતા તેમને વણમાંગ્યું બધું મળી જતું હોય છે ને જે લાયક હોય છે તે ઠોકરો ખાતા હોય છે

Gujarati Blog by Manisha purohit : 111467297

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now