Free Marathi Motivational Quotes by राहुल पिसाळ (रांच) | 111479906

#उन्नति

उन्नती होण्यास निकट आपुला,
ध्येयशी प्रमाणिक मीच माझा,
उन्नती हो

read more

View More   Marathi Motivational | Marathi Stories