આ લાગણીઓ નો કારોબાર જોખમી છે,
એમાં હારનાર કરતા જીતનાર વધુ જખ્મી હોય છે,

Gujarati Whatsapp-Status by Bharat Gehlot : 111817071

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now