હું જે સંભળાવી રહ્યો હતો તે મારી દાસ્તાન હતી સાહેબ,

તમે તાળીઓ પાડીને એનો તમાશો કરી દીધો....!
-Mewada Hasmukh

Gujarati Blog by Mewada Hasmukh : 111868560

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now