સમજણ પણ ત્યારે જ આવે છે જયારે તમે આજ સુધી તેની દરેક વાત પર વિશ્વાસ કર્યો હોય એ જ તમારો ભરોસો તોડી ને જતા રહ્યા હોય.

-Kuldeep Parikh

Gujarati Thought by Kuldeep Parikh : 111700052

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now