જુદા થઈને પાછા મળવામાં પણ અલગ જ અનુભૂતિ રહેલી છે, કેમ કે કોઈ મુલાકાત અઘૂરી રહેતી નથી પણ સંજોગો ને કારણે અલગ થવું પડે છે.

-Kuldeep Parikh

Gujarati Thought by Kuldeep Parikh : 111763826

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now