"ના હું ગીરવે મૂકયો હતો ,
કે ના હપ્તે થી વેચાયો હતો"

"બસ એમણે ચૂપ રેહવા કહ્યું,
ને હું મૌન થી બંધાયો હતો"

Gujarati Whatsapp-Status by B________Gehlot : 111795126

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now