અગર ચાણક્ય કે માર્ગ પર ચલને કી હિંમત હો તબ અપને આત્મા સન્માન કે લિયે ચિતા મે જલને કી ભી હિંમત હોની ચાહીયે .....ચાણક્ય નીતિ

Gujarati Quotes by Ashvin M Chauhan : 111805748

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now