શ્રધ્ધા અને સબૂરી જ સર્વસ્વ હોય
એથી વિશેષ જાહોજલાલી એને મન શું હોય?

#Saibaba

Gujarati Religious by Bhavna Chapara : 111836254

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now