વરસાદ પણ ટીપાંઓ ઉપર કેટકેટલા સ્મરણો ચીતરી લાવે છે...એક ટીપું હાથ માં ઝીલાઇ છે ને ભીનું હૃદય થઈ જાઇ છે..
◆Anv◆

Gujarati Good Night by aateka Valiulla : 111193159

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now