જીવનમાં,
જે નથી બનતું એજ લખાય છે,
બાકી તો ક્યાં વીતેલું ભૂલાય છે.
-@nugami.

Gujarati Blog by patel : 111237466

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now