જરૂર તો મને આજ પણ કોઈ ના સાથ ની નથી વાત તો તે આપેલા ખોટા વાયદા ની છે
-તેજલ"અલગારી"

Gujarati Whatsapp-Status by તેજલ અલગારી : 111364799

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now