તેમના ગીતો માટે,
હું મૌન રહીશ,

તેમના મૌનથી,
મારા ગીતો સંભળાશે,

અને સમય સાથે,
તેમનું ગીત તો ખોવાઈ જશે
મારું મૌન ભુલાઈ જશે,
અને સમય સાથે,
તેમની સાંજ,
મારા ગીતોને શોધશે

- અક્ષર પુજારા (વૈશામ્ય)

Gujarati Poem by અક્ષર પુજારા : 111689996

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now