આટ આટલુ લખ્યું છતાંય કશું સમજ્યા નહિ,

કયારેય તેઓ લાઈક થી આગળ વધ્યા નહિ.

Gujarati Good Evening by Parmar Narvirsinh : 111878377

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now