બેશક બાત ન કર તું મુજશે લેકીન...
મેરી વો સાસે તો લૌટા દે મુજે...
તોડકે ઝંઝીરે કબ્રકી નિંદસે જગાયા થા તુને...
વો કબ્રકા મેરી રાસ્તા તો દીખાદે મુજે...
પથ્થર કી મુરતમે તુને ડાલી ક્યું જજ્બાતે મહોબ્બત
વો મેરી ખોઈ હુવી પહેચાન ફિર લૌટા દે મુજે...
ચુરાઇથી કભી કીતાબે મ્હોબ્બત મેરી તુને...
પન્ના ઈક ઉસકા તેરે પાસ હૈ લૌટા દે મુજે...
જખ્મ ભરને કે બહાનેસે માગાથા કભી દિલ જો મેરા...
ઉસ દીલકા ઈક ટુકડા તો લૌટા દે મુજે...
ખુશીયા ચંદ લમ્હોકી દેકર કી જો નાદાની તુને મગર...
વો ગમોકા પીટારા મેરા ફીર લૌટાદે મુજે....
બડી સફાઇસે કર દીયા કત્લ જો‌ મહોબ્બત કા મેરી..
ઇલ્જામ સર લેલુગા અપને વો ખંજર તો લૌટા દે મુજે...
સમેટ કે સબકુછ ચલા જાઉગા ઇસ જહાસે મગર...
ગમ અગર તેરાભી હૈ તો વો ભી દે દે મુજે.....

Gujarati Poem by AJAY BHOI : 111857510

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now