ક્યારેક નાસમજ બની જવા માં🤔
પણ😅
ઘણી જ સમજદારી છે ‌..😊
અનુરાગ બાસુ*

Gujarati Microfiction by Anurag Basu : 111865044

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now